Jumaat, 30 September 2011

Kreativiti Guru Mekanisme Pengajaran Berkesan


Menjadikan proses pembelajaran berkesan dalam setiap sesi pengajaran isi pelajaran menjadi fokus utama bagi setiap pendidik. Suasana pembelajaran yang dilatari keceriaan dan keharmonian proses pengajaran menjadi pemangkin ke arah mencapai objektif pelajaran yang telah dirancangkan. Sehubungan itu, guru sebagai individu persuatif kepada pelajar memainkan peranan penting bagi mewujudkan suatu bentuk proses P&P yang mampu memberi daya tarikan di kalangan para pelajar. Tegasnya, kemahiran dalam proses pengajaran oleh seorang guru yang ditunjangi daya kreativiti menjadi asas utama berhubung isu ini.
Kreativiti dapat difahami sebagai sesuatu yang dibuat dan dihasilkan oleh individu- individu kreatif dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kreatif dan berguna bagi manusia (Jauhara Hj. Tak, 1995). Hal ini merujuk kepada kebolehan serta kemahiran yang dapat dimanipulasi untuk menghasilkan sesuatu yang asli, bermutu dan berkualiti tinggi. Oleh itu, penghasilan satu bentuk pengajaran melalui daya kreativiti disifatkan sebagai satu wadah pembelajaran yang memberi kesan ke atas satu-satu isi pelajaran. Justeru, adanya daya kreativiti bagi seorang guru yang dapat disesuaikan dengan proses pengajarannya akan menghidupkan lagi suasana dan meransang penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.
Fromm (1959) mengemukakan berkenaan individu kreatif sebagai seorang yang selalu melihat kepada yang baru. Oleh itu , individu seperti ini akan memperlihatkan sifat kedinamikan dalam setiap tingkah laku dan juga pemikirannya. Dalam konteks keguruan kreativiti berperanan sebagai momentum yang akan menghasilkan satu proses pengajaran berkesan seterusnya menjadi asas ke arah merealisasikan kecemerlangan akademik pelajar.
Sementara itu, Robiah Sidin dan Hassan Langgulung (1980) mengemukakan Kreativiti bagi seorang guru merupakan elemen yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan satu bentuk pengajaran dinamik. Para guru yang memiliki daya kreatif seringkali mendatangkan banyak idea baru selain dapat mengatasi masalah dengan menggunakan bahan-bahan serta situasi-situasi tertentu dengan cara luar biasa. Jelaslah bahawa sekiranya daya kreativiti ini dapat dijelmakan dalam proses pengajaran oleh seorang guru maka proses pembelajaran pelajar-pelajarnya akan mendapat limpahan maklumat pengetahuan maksimum.
Kemantapan proses pengajaran menerusi adunan kaedah, teknik dan pendekatan kreatif oleh seorang guru menjanjikan suatu proses pembelajaran yang menarik minat pelajar dalam mengikuti isi pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Seterusnya, kreativiti guru yang mewarnai proses pengajarannya akan menjadikan suasana pembelajaran yang kondusif selain membuka ruang untuk pelajar dalam memahami sepenuhnya isi pelajaran yang disampaikan dan sentiasa mengingati terhadap apa yang telah mereka pelajari itu. Malahan kreativiti guru tersebut juga secara langsung menanam nilai murni kepada pelajar supaya melahirkan sesuatu yang berinovasi dalam pemikiran mereka.
Di samping itu, penghasilan proses pengajaran berkesan juga meliputi hubungan dua hala antara guru dan murid. Bagi menjamin kelangsungan setiap isi pelajaran yang disampaikan hubungan ini akan merangsang tindak balas (respons) daripada kedua-dua pihak. Perhubungan guru dan pelajar terutamanya dalam bilik darjah berperanan sebagai medium yang menghubungkan isi pelajaran supaya ia dapat diterima sepenuhnya oleh para pelajar. Sehubungan itu, kemahiran berkomunikasi guru yang melibatkan gabungan kreativiti dapat mewujudkan suatu suasana yang dapat mempengaruhi minda dan respons pelajarnya. Selain itu, Komunikasi yang baik diantara guru dan pelajar akan mewujudkan kemesraan yang memberi kesenangan dalam proses pembelajaran sekaligus memberi input pengetahuan bermanfaat bagi para pelajar. Justeru, guru sewajarnya memberi penekanan terhadap hal ini agar dapat menyumbang ke arah proses pendidikan melalui peningkatan dan perkembangan hubungan sosial positif terhadap setiap anak didiknya. Kreativiti dalam proses pengajaran juga melibatkan teknik atau kaedah yang digunakan oleh seorang guru terhadap penyampaian kandungan pelajarannya. Kemahiran 
yang ada dalam menguruskan hal-hal ini akan menjana kemajuan dan prestasi pelajar ke arah membentuk kefahaman mereka. Abd Ghafar Md. Din (2003) menyatakan hal ini bergantung kepada beberapa faktor yang melibatkan masa pengajaran, jumlah pelajar, bahan pengajaran dan lain-lain lagi. Menurut beliau lagi, dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran atau teknik pelajar tidak akan berasa bosan. Oleh demikian, teknik atau kaedah pengajaran yang bersesuaian akan menjadikan pengajaran guru lebih menarik dan berkesan. Oleh itu, ia melibatkan kemahiran dan idea-idea kreatif seorang guru bagi menguruskan hal- hal ini.
Dalam proses pengajaran ia melibatkan gabung jalin isi pelajaran dan aktiviti pelajar. Bagi mencapai matlamat pengajaran sekaligus menjamin keberkesanannya ia haruslah memberi fokus kepada kecenderungan pelajar. Ini melibatkan kebebasan memilih pendekatan serta teknik P&P mengikut kemampuan pelajar agar dapat memberi sepenuh perhatian. Dengan demikian, daya kreativiti guru menjadi asas dalam mencorakkan proses pengajaran supaya dapat mewujudkan keceriaan pelajar menerusi aktiviti-aktiviti pengajaran seperti melakukan eksperimen, demonstrasi, lakonan dan sebagainya yang memperlihatkan perkara-perkara praktikal.
Selain itu, kreativiti guru dapat diwujudkan dalam menyampaikan isi pelajaran semasa proses P&P dengan mengaitkannya dengan isu-isu semasa yang menjadi sumber maklumat tambahan kepada para pelajar. Penerangan isi pelajaran dengan perkaitan sumber maklumat semasa akan mencambahkan minda dan pengetahuan sedia ada pelajar. Seterusnya hal ini akan membentuk kefahaman maksimum dan penerapan ilmu serta mendedahkan mereka kepada realiti dunia semasa. Misalnya, dalam matapelajaran sains yang membincangkan berkenaan biologi, guru dapat mengaitkan konsep biologi tersebut dengan teknologi pengklonan yang telah dijalankan oleh beberapa negara maju di dunia dan menimbulkan pelbagai perspektif masyarakat. Secara tidak langsung perkaitan seperti ini akan menjadikan para pelajar terus menerokai secara mendalam lagi berkenaan isi pelajaran yang disampaikan.
Tegasnya, kemahiran dan kebolehan para guru dalam mengendali setiap proses P&P bergantung kepada keupayaan kreativiti mereka dalam mempelbagaikan corak penyampain isi pelajaran. Justeru, proses pengajaran sedemikian akan menjadikan pelajar dapat mengikuti setiap isi pelajaran yang disampaikan serta dapat menguasai pemikiran mereka supaya dapat memberi sepenuh perhatian semasa proses P&P dilaksanakan.

Masalah-masalah berkaitan penggunaan komputer dalam pengajaran

Penggunaan teknologi komputer dalam proses pengajaran sememangnya mendatangkan banyak manfaat bagi proses pembelajaran pelajar. Namun disebalik itu, tidak dinafikan wujudnya masalah-masalah yang menjadi kekangan bagi memanipulasikan akan adanya kemudahan ini.

Yusri Mat Johor (2004) mengemukakan masalah penggunaan komputer di sekolah
yang masih pada tahap kritikal dan sukar untuk diatasi adalah seperti berikut:: 

Bilangan komputer

Bilangan peruntukan komputer yang disalurkan bagi sesebuah sekolah masih tidak mencukupi untuk memaksimumkan penggunaan komputer sebagai medium pengajaran bagi para pelajar.


Kos pembelian dan pengurusan komputer

Berkaitan hal ini, kos yang tinggi untuk mendapatkan komputer dan kerja-kerja pengurusan yang melibatkan kemahiran tertentu menjadi faktor penghalang bagi menjayakan penggunaan teknologi komputer sepenuhnya dalam proses pengajaran. Oleh itu, adalah lebih baik kos yang sedia ada dipergunakan untuk tujuan lain yang dapat menambah baik kemudahan sekolah bagi memberi keselesaan bagi para guru dan pelajar.


Keberkesanan penggunaan komputer

Keberkesanan penggunaan komputer dalam proses pengajaran sememangnya menjadi kemudahan bagi para guru dan pelajar. Namun, hal ini memerlukan penguasaan guru terhadap segala aplikasi computer untuk dimuatkan dalam menghasilkan sesuatu proses pengajaran. Sekiranya, bahan yang dihasilkan menerusi komputer tidak dapat menarik para pelajar untuk mengikuti isi pelajaran maka segala usaha guru dianggap tidak berbaloi bahkan menyebabkan pembaziran masa.


Kemahiran guru dalam mengendalikan komputer

Penggunaan komputer memerlukan kemahiran untuk mengendalikannya. Justeru, bagi mengaplikasikan teknologi ini dalam proses pengajaran menuntut kepada kemahiran daripada guru itu sendiri. Tegasnya, hanya terdapat sebilanag kecil sahaja di kalangan para guru yang dapat mengendalikan dan menguasai aplikasi komputer ini sepenuhnya. Oleh itu, kurangnya kemahiran yang dimiliki oleh para guru gagal memberi manfaat penuh kepada proses pengajaran yang melibatkan penggunaan komputer.
 
Tegasnya, penggunaan teknologi pengkomputeran dalam proses pengajaran bukanalah suatu yang mudah untuk dilaksanakan walaupun ia dilihat berpotensi dalam mempertingkatkan lagi proses P&P. sehubungan itu, kebergantungan sepenuhnya dengan teknologi ini perlu dinilai dengan sewajarnya agar semua kelompok dalam sistem pendidikan mendapat manfaat yang sama sekaligus mengurangkan jurang pengetahuan di antara para pelajar bandar dan luar bandar.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGKOMPUTERAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGENALAN

Dalam pendidikan formal, proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) haruslah diberi penekanan yang sewajarnya. Proses yang disinonimkan dengan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah melibatkan guru dan pelajar ini sememangnya memerlukan suatu usaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segala isi pelajaran yang disampaikan. Proses pengajaran juga dikenali sebagai pedagogi dalam istilah pendidikan, iaitu merujuk kepada kajian tentang kaedah dan prinsip pengajaran. Oleh itu, proses P&P perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isi pelajaran yang disampaikan memberi input maksimum terhadap kefahaman mereka.
Koh Boh Boon (1992) menyatakan bahawa proses pengajaran-pembelajaran di sekolah melibatkan dua pihak iaitu guru dan murid. Justeru, pengajaran yang ideal haruslah membawa kesan penuh ke atas pembelajaran yang berlaku. Keadaan di mana para pelajar tidak memberi tumpuan dalam peroses P&P adalah wujudnya pertentangan minat mereka disebabkan kebergantungan guru sepenuhnya terhadap kurikulum yang telah ditentukan untuk diajar kepada para pelajar diperingkat-peringkat tertentu sehingga usaha para guru tertumpu kepada menghabiskan sukatan pelajaran dan mengabaikan proses pengajaran yang sepatutnya (Atan Long, 1982).
Justeru, proses pengajaran memerlukan persediaan yang mantap oleh seorang pendidik sebelum terlibat secara langsung dalam proses P&P di sekolah. Menurut Zawawi Hj. Ahmad (1992) pengajaran seorang guru bukanlah semata-mata dengan hanya menyampaikan kandungan pelajaran yang dikuasainya itu kepada muridnya. Hal ini kerana, sekiranya seorang guru hanya berbuat demikian maka langkah tersebut belum lagi menjamin prestasi pengajaran yang tinggi. Dalam pada itu, konsep ‘pengajaran guru dan pembelajaran murid’ menurut beliau lagi merupakan konsep menggunakan pendekatan yang positif bagi menggerakkan motivasi dalaman murid disamping menyampaikan isi pelajaran yang dikuasai oleh seorang guru. Konsep ini juga sebagai suatu usaha bagi menimbulkan rasa perlu murid untuk mengikuti pelajaran dan mereka akan berasa rugi sekiranya tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan.
Sementara itu, Abd.Ghafar Md.Din (2003) mengemukakan proses pengajaran mempunyai ciri-ciri sains kerana ia melibatkan penyelidikan, pemerhatian dan mempunyai rumusan-rumusan sebagaimana bidang sains. Tambah beliau lagi, proses ini juga dianggap sebagai suatu seni kerana seorang guru perlu kreatif agar menjadikan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Kemahiran juga amat diperlukan dalam proses pengajaran selain penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh itu, proses ini melibatkan latihan sempurna bagi menghasilkan pengajaran yang menarik sekaligus menambah keyakinan seseorang guru.
Justeru, beliau menyifatkan guru sebagai seorang seniman yang berfungsi sebagai seorang pelakon dengan menggunakan pergerakan badan, mimik muka dan tekanan suara yang sesuai bagi memenuhi kesempuranaan proses pengajaran yang dilaksanakan.
Sehubungan itu, fokus perlu diberikan sepenuhnya terhadap proses pengajaran serta faktor-faktor yang dapat mempertingkat dan memperkembang ke arah mewujudkan amalan pengajaran guru yang berkesan. Bagi tujuan tersebut kajian berhubung isu proses pengajaran perlu diperhalusi agar ia menjanjikan keberkesanan sistem pendidikan semasa melalui falsafahnya untuk melahirkan generasi seimbang yang cemerlang dalam akademik dan pembangunan insan.

KE ARAH PROSES PENGAJARAN BERKESAN

Arus perkembangan semasa menuntut kepada perubahan dari segenap aspek mahupun lapangan kehidupan umum. Perubahan positif merupakan anjakan yang perlu dihasilkan bagi mewujudkan kedinamikan untuk menghadapi cabaran-cabaran baru seiring perkembangan semasa. Justeru, pendidikan masakini perlu kepada pembaharuan bagi merealisasikan proses pembentukan dan pengembangan potensi diri yang patut disalurkan kepada para pelajar. Bagi tujuan tersebut penelitian terhadap aspek pengajaran khususnya dalam bilik darjah menjadi asas pencapaian kecemerlangan akademik buat para pelajar.
Dalam pendidikan formal, proses pengajaran menjadi elemen terpenting bagi mencapai keberkesanan isi pelajaran yang disampaikan. Proses pengajaran berkesan akan hanya dicapai menerusi pendekatan, kaedah dan teknik yang bersesuaian oleh seorang guru untuk mencapai objektif pengajarannya terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Hal ini melibatkan kemahiran serta penguasaan penuh guru terhadap pelajaran yang disampaikan. Persediaan mantap berkaitan kemahiran dalam proses pengajaran oleh seorang guru membolehkannya menjalankan proses P&P dengan penuh keyakinan dan semangat tinggi. Dengan demikian, guru akan dapat memberikan sepenuh komitmen dan kesungguhan yang tinggi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar.
Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) menyatakan bahawa pengajaran yang berkesan adalah merujuk kepada guru yang dapat membawa pelajar kepada hasil pembelajaran terakhir yang diinginkannya. Hal ini melibatkan corak pengajaran bersturktur dari segi organisasi bilik darjah serta mementingkan isi pelajaran. Selain itu, ia juga merujuk kepada perihal pengajaran guru yang lebih memusatkan kepada para pelajarnya sehingga mereka tertarik mengikuti aktiviti pembelajaran. Oleh itu, pembentukan proses pengajaran berkesan mempunyai nilai yang berbeza-beza namun ia masih bermatlamat untuk melihat hasil daripada isi pelajaran yang disampaikan.
Mewujudkan proses pengajaran yang berkesan memerlukan kepada komitmen guru sepenuhnya. Ia melibatkan perancangan dan strategi serta kemahiran guru yang padu dalam mengorganisasi proses P&P bilik darjah. Langkah awal dalam membentuk satu proses pengajaran yang berkesan adalah dengan menilai pertindanan domain kognitif, afektif dan psikomotor yang menjadi dasar objektif proses P&P. Guru seharusnya memerlukan segala persediaan yang rapi meliputi pengetahuan dan kemahiran penyampaian isi pelajaran agar membuka minda dan minat pelajar. Dengan itu, terbentuklah suasana pembelajaran yang melibatkan tindak balas positif dan tingkah laku aktif para pelajar.
Selain itu, interaksi sosial guru dan pelajar merupakan sebahagian daripada beberapa
faktor ke arah keberkesanan pengajaran. Hubungan dua hala (guru-pelajar) yang baik perlu
diwujudkan oleh setiap guru agar masalah berkaitan pelajar dapat diselesaikan seterusnya para pelajar dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap proses P&P. Adalah menjadi keutamaan dalam proses pengajaran untuk mengelakkan daripada berlakunya penyertaan pasif dikalangan pelajar disebabkan kurangnya perhatian dan fokus serta ketidakselesaan mereka semasa mengikuti proses P&P. justeru, guru berperanan memberikan motivasi agar para pelajar dapat mengikuti segala maklumat pengetahuan yang disampaikan sepenuhnya.
Penggunaan bahan-bahan pengajaran yang bersesuaian dengan kandungan pelajaran turut menyumbang kepada keberkesanan proses pengajaran. Menurut Atan Long (1982) bahawa sesuatu alat penyampaian terutama alat yang baru bagi pengalaman pelajar akan dapat menimbulkan minat dan seterusnya menggerakkan pelajar-pelajar untuk belajar. Sehubungan itu, penyediaan bahan pengajaran yang bertepatan dengan isi pelajaran akan membawa dimensi baru dalam pembelajaran para pelajar bagi meningkatkan lagi kefahaman mereka.
Seiring perkembangan semasa, proses pengajaran memerlukan satu usaha yang dapat menjana perkembangan proses pembelajaran pelajar. Kedinamikan proses pengajaran melalui daya kreativiti mahupun penggunaan teknologi masakini menjadi asas ke arah melahirkan amalan proses pengajaran berkesan. Seterusnya hal ini akan menjadikan proses P&P di sekolah dapat memberi sumbangan sepenuhnya kepada pencapaian kecemerlangan para pelajar serta memperkasakan lagi sistem pendidikan sedia ada.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN

Pendidikan masa kini berkembang seiring dengan kepesatan sains dan teknologi. Kelahiran bidang teknologi maklumat (ICT) melalui sistem pengkomputeran sebagai wadah baru era globalisasi telah mempertingkat usaha penyebaran ilmu kepada generasi baru dan masyarakat umum di seantero dunia. Melalui kepesatan dan perkembangan bidang pengkomputeran, aliran akademik semasa juga turut melebarkan lagi gerbang ilmiahnya menerusi capaian kepantasan kuasa teknologi ini . Khususnya dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi pengkomputeraan dalam proses pengajaran sememangnya memberi implikasi baru yang lebih efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekaligus menyumbang kepada kelancaran dan kedinamikan dalam lapangan pendidikan.
Ledakan teknologi pengkomputeran dalam dunia pendidikan tidak dinafikan merupakan sebahagian daripada faktor yang turut menyumbang ke arah kemajuan dan prestasi di kalangan guru dan pelajar. Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan dapat dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu sebagai alat pentadbiran, alat penyelidikan dan media pengajaran-pembelajaran (V. Pang, Y.K Yap dan Y.M. Tam, 1992). Jelas bahawa penggunaan komputer secara meluas telah memudahkan kerja-kerja mentadbir dan mengurus bahkan sebagai instrumen yang dapat membantu ke arah mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan.
Proses pengajaran dengan mengaplikasikan teknologi komputer seperti power point, internet, online, website dan sebagainya dapat membantu para guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran disamping dapat membantu mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran sekiranya ia dilaksanakan dengan teliti dan terancang . justeru, kebolehan guru dalam mengaplikasikan teknologi ini akan memberi nafas baru terhadap proses pembelajaran pelajar yang akan meningkatkan dan meluaskan pemerolehan ilmu pengetahauan dikalangan mereka.

Isu-isu Profession Perguruan


Dunia pendidikan sering menimbulkan isu dan topik kontroversi antara individu didalam bidang ini serta masyarakat sekeliling. Isu yang ditimbulkan bukan sahaja dari segi pengajaran dan pembelajaran tetapi merangkumi kaedah dan strategi pengajaran, ganjaran dan kenaikan pangkat serta isu-isu  semasa yang lain samada dari pihak guru  atau pelajar.Bidang  perguruan  satu  masa dulu adalah satu bidang profesional yang berkembang seiring dengan bidang-bidang yang lain seperti kedoktoran, kejuruteraan serta perakaun an. Namun kini ia telah jauh ketinggalan di belakang kerana ramai yang menceburi bidang ini menjadikan ia sebagai pilihan terakhir sekiranya tidak berjaya memasuki bidang yang diminati. Mengikut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Pada asasnya tugas bagi seorang guru di sekolah ialah untuk mengajar dan mendidik para pelajar agar menjadi insan yang mempunyai kehidupan yang berkualiti. Tanggungjawab ini berat dan bukan mudah, bila dinyatakan tugas guru sebagai mendidik pelajar men jadi seorang insan ia juga akan menentukan pemimpin negara pada masa akan datang serta jatuh bangunnya sesuatu bangsa. Oleh itu adalah sangat tidak bertepatan pandangan mana -mana pihak yang menyatakan tugas seorang  guru adalah mudah. Guru memikul  tanggungjawab yang berat dalam membentuk keperibadian pelajar bukan sahaja untuk cemerlang dalam bidang akademik tetapi untuk memastikan anak bangsa yang dididik seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan hasrat yang diutarakan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pendidikan di Negara Malaysia dari dulu sehingga kini di dukung oleh  tenaga -tenaga  pendidik yang professional.hakikat ini diakui kerana kerjaya perguruan ini di dukung oleh  kod -kod  etika perguruan yang  telah digariskan oleh  Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut Dewan Bahasa & Pustaka (1995 ), etika bermaksud satu sistem dasar akhlak atau tingkah laku atau kesusilaan. Dari perspektif  Islam pula etika ialah sesuatu  yang  berasaskan kepada tingkah laku yang betuldan ketaqwaan kepada Allah. Dengan itu disimpulkan secara dasarnya kod  etika keguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara,pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar 


 Kepentingan Kod Etika Perguruan

 Setaraf dengan  kerjaya perguruan yang dianggap profesional, maka kod -kod  etika perguruan yang digariskan mempunyai keperntingan kepada pengamalnya. Kod etika iniamat berfaedah khususnya kepada guru -guru dalam menjalani kehidupan seharian. Diantara kepentingannya ialah garis panduan bertingkah laku bagi guru -guru serta tanggungjawab guru terhadap bidang  pendidikan ini. Pertama, kod etika ini menyediakan garis panduan bagaimana  boleh  bertingkahlaku dalam profesion perguruan. Ini memberi keseragaman kepada semua guru semasa berkomunikasi dengan pihak atasan atau  jabatan semasa menyampaikan maklumat kepada ibu bapa pelajar.  Garis panduan ini sesuai di rujuk dan diamalkan oleh guru. Seterusnya,kod etika ini menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab  guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Amanah yang dinyatakan di sini ialah berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Guru beramanah untuk menyampaikan ilmu yang diperlukan oleh pelajar untuk digunakan dalam kehidupan seharian.Selain itu, kod etika perguruan merupakan sesuatu benda yang berbentuk dokumen.dan ianya akan dinilai dari masa ke semasa untuk menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Ini kerana kecemerlangan sesuatu profesion dapat  dilihat  menerusi sej auh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Akhirnya, menerusi  kod etika perguruan ini guru  boleh dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih  dan rasmi. Maka secara tidak langsung, ini dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab berat yang di galas oleh guru dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri dapat membantu guru dalam merealisasikan  matlamat  pendidikan negara.

Kod Etika Profesion Perguruan 

Guru sebenarnya adalah aktor utama dalam sistem pendidikan. Pembangunan sistem keguruan yang professional  adalah penting untuk mencapai hasrat pembangunan pendidikan. Hal ini demikian kerana guru memainkan peranan penting dan merupakan nadi kepada pembentukan manusia. Guru juga sangat perlu bag i melahirkan insan yang seimbang dari semua segi. Pembangunan insan harus diseimbangkan agar nilai -nilai moral masyarakat supaya sentiasa terpelihara. Bagi mencapai hasrat tersebut, guru -guru dituntut  agar mempunyai sahsiah dan akhlak yang boleh diteladani  oleh pelajar dan masyarakat disamping menguasai pelbagai ilmu, antara lain dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi maklumat, bahasa dan kemahiran berkomunikasi.  Kod etika perguruan terdiri daripada 4 aspek iaitu :

1. Tanggungjawab profesional guru terhadap pelajar 
2. Tanggungjawab profesional guru terhadap ibubapa
3. Tanggungjawab profesional guru terhadap masyarakat dan negara
4. Tanggungjawab profesional guru terhadap rakan sejawat dan profesyen keguruan. 


Tanggungjawab profesional  guru terhadap pelajar  
1. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar Aspek ini merupakan tanggungjawab utama  yang sepatutnya diamalkan oleh setia pguru. Walaubagaimanapun, pada masa kini realiti yang banyak berlaku  guru  hanya mengejar untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan  pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan yang  mana pada akhirnya kebajiikan pelajar jarang sekali diambil kira. Sebagai seorang guru yang professional, sepatutnya perlu mengimbangi antarakecemerlangan akademik dengan kebajikan serta keselamatan pelajar. Pada asasnya,etika ini sudah ada secara teorinya tetapi realiti sebenar yang berlaku di sekolah tidak seperti yang diharapkan. Maka aspek ini wajar direalisasikan agar ianya selari dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan individu y ang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan akhirnya dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian kan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 2. Membimbing dan mengajar pelajar , guru seharusnya membimbing dan mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar dalam bilik darjah  tanpa sebarang bayaran.Sememangnya berlaku demikian di sekolah kerana guru telah mendapat gaji tetapsecara bulanan. Namun begitu sekiranya berlaku kelas tambahan, maka biasanyaguru-guru di bayar elaun khas melalui Persatuan  Ibubapa dan Guru -guru (PIBG).PIBG memainkan peranan memberi sedikit  bayaran lain sebagai insentif kepada guru-guru. Guru juga hendaklah sentiasa memberi perhatian dan sentiasa sedar akan peranan dan tanggungjawab mereka dalam pro ses pengajaran dan pembelajaran serta meneruskan usaha menyemai nilai-nilai murni seperti sikap kasih sayang kepada seluruh keluarga di sekolah meliputi guru -guru dan kakitangan sekolah serta para pelajarnya.Guru hendaklah sentiasa membimbing pelajar  dalam proses mengembangkan potensi intelek dan rohani mereka agar mereka menjadi insan yang berilmu pengetahuan yang mana negara dapat  menghasilkan modal insan yang berguna pada masa hadapan .

3. Mempertingkat profesionalisme dari semasa ke semasa melalui pengkajian,penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran guru  mencapai matlamat dan objektif yang sepatutnya .Kebanyakan guru sibuk dengan tugas-tugas harian dan  tidak mempunyai masa untuk terlibat sepenuh masa dalam  program di atas. Tanpa penglibatan guru dalam program di atas maka adalah sukar untuk melaksanakan  pembaharuan, perubahandan refomasi. Sepatutnya guru-guru didedahkan  dengan  perkara ini supaya guru dapat membuat keputusan yang bijak dan cepat, memenuhi keperluan dan selera pelajar, mengikut piawai dan kualiti yang diiktiraf, kemampuan bertanding dan membuat penilaian berasaskan produktiviti serta penyempurnakan sasaran dan objektif. Berasaskan kepada perkembangan Teknologi Maklumat (IT) dan pengurusan dalam  era  teknologi maklumat masa kini maka perancangan strategik perlu dilakukan supaya perubahan sikap dapat  berlaku  melalui faktor ini.Matlamat untuk mewujudkan  sistem  pendidikan  bertara f dunia dan  menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini merupakan  tanggungjawab semua warga Kementerian  Pendidikan  Malaysia. Justeru itu, EtikaProfesion Perguruan Malaysia dan Etika Kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai sifat -sifat  luhur,bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam  menjalankan  tugas dan tanggungjawab masing-masing. Bagi menjaga nama baik  profesion  perguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion, maka kod etika telah pun disediakan. Kod etika ini telah disediakan dalam bentuk ikrar dan   lazimnya  tercetak di halaman depan buku persediaan mengajar guru. Berpandukan kepada kod etika profesion perguruan ini, guru  dapat  menjalankan tugas yang diam anahkan mengikut  panduan yang menjadi  pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan  nilai-nilai akhlak mulia. Kod etika ini akan  dinilai dari masa ke semasaagar ia memenuhi keperluan semasa. Maka ia wajar diamalkan oleh setiap guru  agar sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan.
4. Merahsiakan  matlumat  ikhtisas atau sulit tentang  pelajar  Menjaga kerahsiaan dan  mengambil  langkah-langkah menyimpan kerahsiaan adalahpenting demi untuk menjaga maruah pelajar. Segala maklumat  tidak boleh disebarkan kepada pihak ke tiga kerana mungkin akan didedahkan kepada pihak yang lain pula dan dengan ini kerahsiaan  tidak akan  terjamin. Realiti yang berlaku disekolah hanyalah Unit Bimbingan dan Kaunseling sahaja yang memegang kepada kod etika ini manakala yang lain menganggap perkara kerahsiaan ini adalah perkara biasa sahaja. Setiap guru sebenarnya berperanan menjadi orang  yang mendengar dan  menjaga rahsia agar pelajar dapat meluahkan  perasaan apabila mereka menghadapi  masalah. Maka secara tidak langsung, ia dapat melahirkan pelajar yang lebih stabil dari segi emosi dan akhirnya pelajar tersebut dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran  mereka.


Kesimpulan

Etika mempunyai kedudukan dan fungsi yang istimewa dalam organisasi.Walaubagaimana cekap sekalipun pengurusan, sememangnya tidak bererti jika tidak dibaluti dan diikat dengan etika pengurusan yang sempurna. Etika akan melahirkan budaya kerja yang cemerlang, perkhidmatan cemerlang dan barangan yang berkualiti. Etika ini akan bererti jika ianya mematuhi nilai-nilai moral.  Walaupun secara keseluruhan artikel di atas menunjukkan guru-guru  telah mengamalkan etika profesion perguruan seperti yangdiharapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, namun kedapatan juga segelintir guru  bertindak dan berpelakuan tidak wajar terhadap para pelajarnya yang sedikit sebanyak telah mencemarkan nama baik profesion perguruan. Kenapakah perkara ini boleh berlaku ?Dan siapakah yang harus dipersalahkan dalam hal  ini? Bagi meningkatkan lagi amalan etika profesion perguruan yang  telah diamalkan oleh guru -guru tersebut, saya mencadangkan agar:
(i) Pihak pentadbir hendaklah meneruskan usaha menyemai nilai -nilai murni seperti sikap kasih sayang kepada seluruh keluarga di sekolah meli puti guru -guru dan  kakitangan sekolah serta para pelajarnya. 
(ii) Pihak pentadbir juga hendaklah sentiasa memberi perhatian dan juga  memastikan gurusentiasa sedar akan peranannya dan tanggungjawab mereka  dalam proses pengajaran danpembelajaran. 
(iii) Guru perlu prihatin terhadap pelajar dan juga bersikap adil  kepada semua pelajar  serta mewujudkan suasana muhibah tanpa melihat kepada perbezaan kaum,  agama dan status ekonomi di kalangan pelajarnya.
 (iv) Guru perlu sentiasa menunjukkan sahsiah yang baik dan boleh menjadi mo del kepada pelajar kerana setiap tingkah laku  seseorang  guru itu  mudah menjadi  ikutan  pada pelajarnya. Selain ibu bapa di rumah, gurulah orang yang paling  dekat dengan para pelajar. 

Khamis, 29 September 2011

Teknologi maklumat dalam pendidikan

Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK) Bagi
Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua (Elektif Pilihan Teknikal)
Lukisan Teknik Bertajuk Hamparan
Hanim Binti Sulaiman & Rosman Bin Muhammad
Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak :  Perisian pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer merupakan alat Bantu
mengajar yang amat berkesan. Namun begitu perisian pengajaran dan pembelajaran berbantu
komputer bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup  khususnya bagi tajuk elektif lukisan teknik
hamparan amat kurang pada masa kini. Pembelajaran menggunakan PPBK adalah bertujuan
untuk memudahkan proses pembelajaran dan mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran
yang menyeronokkan. Oleh yang demikian, projek ini bertujuan membangunkan perisian
pengajaran dan pembelajaran Berbantu Komputer bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup
Bersepadu Elektif Pilihan Teknikal bertajuk  Lukisan Teknik Hamparan berdasarkan teori
pembelajaran konstruktivisme. Perisian  ini dibangunkan menggunakan pelbagai perisian
Autoware 7.0, dibantu dengan pelbagai perisian sokongan seperti Macromedia Flash 8.0,
Autocad 2005, Sound Forge 7, Swishmax 2007 dan Adobe Photoshop CS . Isi kandungan
perisian ini disusun berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan dua
dan buku teks KBSM. Kandungan pelajaran yang dipilih ialah konsep lukisan teknik hamparan,
jenis, kaedah lukisan selari dan jejari. Perisian ini juga menerapkan konsep pembelajaran kendiri
untuk memberi peluang kepada pelajar persekitaran yang menyeronokkan.

Katakunci : pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer (PPBK), lukisan teknik, hamparan

Pengenalan
  Malaysia merupakan sebuah negara yang semakin berkembang maju dan salah satunya
adalah penyediaan MSC  (Multimedia Super Coridor). Ia merupakan suatu projek teknologi
maklumat yang penting kepada Malaysia untuk meningkatkan seterusnya menjadikan taraf
ekonomi negara, taraf pendidikan rakyat,  peningkatan sains dan teknologi, peningkatan
perdagangan antarabangsa dan pentadbiran bersifat lebih bersistematik dan efisyen.
  Teknik pengajaran dan pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi
masa kini. Pengajaran dan pembelajaran secara tradisional lebih menekankan kepada pengajaran
dan pembelajaran berpusatkan guru perlu diubah kepada pembelajaran berpusatkan pelajar
dimana pelajar berpeluang melibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  Untuk merealisasikan salah satu teori pedagogi dalam pendidikan iaitu guru bertindak
sebagai fasilitator kepada murid-murid, pembelajaran berpandukan komputer (PBK) telah
dikenalpasti sebagai bahan yang dapat membantu guru di dalam proses pengajaran dan
pembelajaran (P&P) memberikan pengetahuan  dan pengalaman mereka dalam subjek yang
mereka ikuti.

Penyataan Masalah
  Jika dilihat kepada suasana pengajaran dan pembelajaran  dahulu, kebanyakan para guru
lebih cenderung menggunakan kaedah konvesional iaitu menggunakan kaedah “Chalk and Talk”
di mana guru secara total menjadi tutor kepada pelajar dengan kapur dan papan tulis. Ini kerana
kaedah ini mudah dilaksanakan tanpa perlu membuat persediaan yang lama oleh guru tersebut.
Namun begitu, bagi pelajar suasana pembelajaran sebegini membuat mereka bosan dan jemu
kerana hanya wujud hubungan satu hala sahaja di mana guru sahaja yang mengemukakan
kandungan dan pelajar hanya mendengar serta suasananya yang statik dan sama pada setiap sesi
pembelajaran. Ini membuatkan minat pelajarpelajar untuk mendalami pelajaran mata pelajaran
itu berkurangan. Hasil dari kesedaran ini, perlu adanya revolusi pengajaran dan pembelajaran
yang mampu menarik minat pelajar untuk melibatkan pelajar secara menyeluruh dalam proses
pengajaran dan pembelajaran (P&P).
  Mata pelajaran Lukisan Teknik merupakan mata pelajaran Elektif Kemahiran Teknikal
yang ditawarkan kepada pelajar sekolah menengah tingkatan dua. Keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran lukisan teknik kurang berkesan disebabkan oleh kekurangan media pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran teknikal. Pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer untuk
mata pelajaran lukisan teknik boleh menghasilkan pembelajaran yang efektif. Terdapat fakta
telah membuktikan bahawa pelajar menggunakan 75 peratus keupayaan untuk mengingat
berdasarkan kepada apa yang mereka dengar, lihat dan lakukan, 40 peratus daripada apa yang
mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus  daripada apa yang mereka dengar sahaja. Oleh
sebab itu, ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang
tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh  menyokong keupayaan ingatan manusia itu sendiri.
Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses
penyampaian maklumat, maka tidak hairanlah  mengapa ia dipilih sebagai agen membantu
Pengurusan P&P dalam bilik darjah.
  Sebab kedua pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lukisan teknik kurang berkesan
adalah disebabkan oleh kekurangan tenaga  pengajar dalam bidang teknikal. Kekurang guru
menyebabkan pelajar kurang mendapat tumpuan semasa proses pembelajaran. Selain itu, sistem
pembelajaran masa kini di mana seorang guru bagi tiga puluh pelajar akan membantutkan
perjalanan kelas jika pelajar tidak memahami langkah kerja yang menyebabkan mereka tidak
dapat meneruskan penghasilan lukisan sehinggalah dibantu oleh guru.
  Selain itu, kebolehan berbeza yang ada pada pelajar menyebabkan penerangan oleh guru
hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir pelajar. Bagi pelajar yang yang kurang memahami
penerangan yang diberikan, menyebabkan mereka kurang mendapat peluang untuk mengulangi
langkah kerja lukisan yang mereka pelajari.
  Berdasarkan permasaalahan tersebut, media pembangunan perisian untuk mata pelajaran
lukisan teknik amat diperlukan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran untuk
pelajar tingkatan dua. Media perisian interaktif PPBK membolehkan  pelajar mempelajari
pembelajaran mereka secara langkah demi langkah mengikut kebolehan mereka. Bagi pelajar
yang menggunakan multimedialebih memberikan motivasi untuk belajar, memberikan
penjelasan yang lebih berkesan dan lengkap. Sesuatu masalah dapat diulangkaji dengan
berulangkali dan kemampuan mereka dapat diukur dan perisian menjadi sangat berguna kepada
pelajar. Sesuatu media pengajaran yang dibina  berperanan untuk membantu pelajar memahami
dan menguasai konsep, aspek dan subjek tersebut dengan lebih jelas supaya dapat membuka
minda pelajar kearah pemikiran mendalam melalui pembelajaran secara interaktif. Bagi
perancang media perisian PPBK perlu mendalami bentuk pembelajaran agar perisian PPBK yang
dibina lebih terarah dan terancang sesuai dengan objektif pengajaran.
  Pembangunan perisian yang dibina diharap setanding dengan media perisian PPBK yang
berada dipasaran masa kini. Bagi memastikan pembangunan perisian ini berfungsi dan boleh
digunakan oleh pelajar, satu penilaian awal akan dilakukan terhadap keberkesanan pembangunan
perisian ini. Penilaian awal dilakukan untuk mendapat komen, kritikan dan maklumbalas
daripada pengguna perisian untuk proses pembaikan mutu perisian dan memenuhi kehendak dan
citarasa pengguna.

Objektif Projek
  Objektif utama penghasilan projek pembangunan perisian ini adalah untuk menghasilkan
satu perisian berasaskan CD-rom dengan menggunakan teknologi Multimedia. Ia akan diguna
pakai oleh guru-guru atau pelajar-pelajar tingkatan dua dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup
Bersepadu (Elektif Pilihan Teknikal), lukisan teknik bertajuk Hamparan. Secara khususnya
objektif kajian ini adalah seperti berikut;
1.  Membina satu perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK) bagi
tajuk “Hamparan” dalam mata pelajaran  elektif Kemahiran Teknikal Lukisan Teknik,
Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua.
2.  Menghasilkan perisian PPBK yang mengandungi elemen-elemen kaedah pembelajaran
kendiri.
3.  Menghasilkan Perisian yang interaktif dan  sesuai mengikut sukatan mata pelajaran
Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua.
4.  Perisian dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran sub tajuk hamparan
lukisan teknik, Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua.
  Dalam penggunaan aplikasi komputer ini,  pelajar akan menggunakan secara maksimum
deria penglihatan dan deria pendengaran mereka  di mana mereka akan melihat paparan atau
gambar rajah yang ditayangkan di dalam perisian ini, dan mendengar setiap arahan yang
dikemukakan semasa proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa pelajar telah menggunakan
kemahiran berfikir dengan bermakna (mindtools) dalam proses pembelajaran.

Kepentingan Perisian
  Perisian PBK yang dibangunkan ini mempunyai pelbagai kepentingan terhadap
penggunanya. Antaranya ialah :
1.  Guru dapat mengaplikasikan teknologi komputer dengan lebih luas lagi dalam proses
P&P di sekolah.
2.  Pelajar dapat belajar mengikut kehendak mereka di samping dapat membuat proses
pengulangan mengikut kemahuan mereka dansecara tidak langsung, pelajar dapat belajar
secara kendiri pada bila-bila masa.
3.  Dapat menarik minat pelajar dengan adanya  penambahan elemen-elemen seperti audio,
video, dan montaj perisian seterusnyamereka dapat meningkatkan tahap pencapaian
dengan pembelajaran yang berterusan.
4.  Membantu guru dalam mewujudkan proses  P&P dengan lancar seterusnya dapat
meningkatkan mutu pengajaran.
5.  Memberikan peluang kepada pihak sekolah untuk mempelbagaikan bahan rujukan di
pusat sumber sebagai kemudahan kepada pelajar dan guru
6.  Membantu pihak Kementerian Pelajaran dalam mempelbagaikan sumber bahan perisian
multimedia PPBK mata pelajaran teknikal untuk proses P&P.

Model Reka perisian
  Dalam membangunkan projek ini model reka bentuk instruksi iaitu Model ADDIE
dijadikan asas dan panduan. Model ini telah  dibina oleh Tripp dan Bichelmeyer yang di
dalamnya mengandungi aspek pembelajaran serta penggunaan teknologi.
  Metodologi pembangunan projek ini menggunakan model ADDIE kerana
perkembangannya secara fasa yang berjujukan dan bersistematik merujuk pada rajah 1 di bawah.
Ia mempunyai lima peringkat atau aliran gerak kerja pembangunan iaitu fasa analisis, fasa reka
bentuk, fasa pembangunan, fasa perlaksanaan dan fasa penilaian.


Rajah 1 : Carta Aliran Model ADDIE

Analisis Data
  Penggunaan perisian akan terus beroperasi secara “Autorun” apabila cakera padat
dimasukkan ke dalam pemacu cakera padat. Merujuk pada rajah 2 di bawah, apabila perisian ini
beroperasi, paparan pendahuluan  perisian dan muzik iringan akan di paparkan selama 40 saat.
Namun bagi pengguna yang ingin meneruskan  ke paparan menu seterusnya tanpa menunggu
menu montaj selesai, pengguna boleh menekan butang skip. Terdapat pelbagai animasi yang
menarik untuk ditonton berkaitan dengan isi kandungan mata pelajaran lukisan hamparan.


Rajah 2 Menu Pendahuluan Perisian

  Setelah selesai persembahan pendahuluan  perisian sama ada melalui masa yang
ditetapkan ataupun dengan menekan butang skip, paparan seterusnya adalah ke menu
pendaftaran pengguna merujuk pada rajah 4.2. Pengguna diberitahu untuk melakukan
pendaftaran nama. Namun bagi pengguna yang  belum mendaftar, mereka perlu menekan
perkataan “DAFTAR MASUK”. Pengguna akan diminta menaip nama penuh dan nama ID
untuk direkodkan di dalam perisian ini. Namun bagi pengguna yang telah membuat pendaftaran,
pengguna hanya perlu menaip nama ID diruang “LOGIN MASUK” yang disediakan dan
menekan butang enter untuk ke menu seterusnya. Manakala yang ingin keluar daripada perisian
mereka boleh menekan butang keluar untuk keluar daripada perisian.
  Menu pengesahan nama akan dipaparkan untuk pengguna mengesahkan status nama dan
nama ID pengguna mereka pada ruang yang telah disediakan betul untuk direkodkan. Setelah
pengguna dapati nama dan ID mereka tepat, pengguna perlu mengesahkan maklumat yang telah
mereka masukkan. Namun begitu jika nama ID yang dimasukkan kedalam daftar pengguna telah
digunakan, pengguna harus mengisi semula ID mereka dalam menu daftar pengguna.

Menu utama
  Berdasarkan pada rajah 3 di bawah, paparan pada menu utama perisian PPBK lukisan
hamparan membolehkan pengguna untuk membuat pilihan ke submenu yang lain seperti menu
objektif pembelajaran, pengenalan, konsep, istilah, jenis dan latihan. Selain itu di dalam paparan
menu utama terdapat juga butang keluar dan butang info. Di dalam menu utama juga disertakan
dengan muzik iringan dan beberapa animasi.


Rajah 3 Menu Utama

Menu Info
  Berdasarkan pada rajah 4 di bawah menunjukkan paparan yang terdapat pada menu info.
Menu info merupakan paparan penerangan tentang perisian yang telah dibangunkan. Di dalam
paparan menu info terdapat butang info perisian, info sistem yang digunakan untuk membina
perisian dan info mengenai mata pelajaran. Selain itu terdapat juga butang menu utama dan
butang keluar.


Rajah 4 Menu Info

Menu Info Perisian
  Seterusnya apabila butang menu info perisian dipilih oleh pengguna, paparan menu info
perisian akan memaparkan objektif perisian ini. Di dalam menu info perisian terdapat tiga
objektif perisian.

Menu Info Sistem
  Menu Info Sistem pula berkaitan dengan  sistem yang digunakan untuk membangunkan
perisian ini. Di dalam info sistem ini, paparan nama-nama perisian yang digunakan untuk
membangunkan perisian pembelajaran ini.

Menu Info Mata Pelajaran
  Menu info mata pelajaran pula menerangkan  mengenai mata pelajaran perisian ini.
Paparannya berkaitan dengan pilihan tajuk mata pelajaran, dan tujuan perisian ini dibangunkan.

Objektif Perisian
  Di dalam menu objektif, pengguna akan  dapat mengetahui tujuan perisian ini
dibangunkan. Terdapat butang penerangan objektif  yang akan memaparkan objektif perisian.
Selain itu, menu objektif perisian juga menjadi panduan kepada pembangun perisian agar
perisian yang dibina menepati dengan objektif  perisian ini. Terdapat juga butang menu untuk
kembali ke menu utama dan butang keluar untuk keluar daripada perisian ini.

Menu Jenis Lukisan Hamparan
  Seterusnya apabila pengguna memilih untuk ke halaman pada menu jenis lukisan
hamparan, paparan menu jenis lukisan hamparan  akan dipaparkan merujuk pada rajah 5 di
bawah. Di dalam menu lukisan hamparan pengguna akan dapat melihat animasi lukisan
hamparan. Pada paparan menu jenis hamparan juga terdapat lima butang iaitu butang
penerangan, selari, jejari, menu dan keluar.

Rajah 5 Menu Jenis Lukisan Hamparan

Menu Kaedah Selari
  Menu selari adalah menu yang akan  menerangkan tentang langkah untuk membina
lukisan hamparan kaedah selari. Di dalam menu kaedah selari akan dipaparkan lima butang iaitu
butang selari 1,selari 2, menu, kembali dan keluar. Butang selari 1 dan 2 akan menerangkan
tentang langkah-langkah untuk melukiskan lukisan selari. Manakala butang kembali pula akan
mangarahkan perisian kembali ke menu jenis lukisan hamparan.

Perbincangan
  Pembinaan perisian pangajaran dan pembelajaran berbantu computer merupakan kerja
yang bukan mudah. Pelbagai faktor yang mempengaruhi keberkesanan sesebuah perisian PPBK
yang baik. Pelbagai elemen multimedia seperti grafik, audio, animasi, teks, dan audio sahaja
yang terdapat di dalam perisian tidak mencukupi jika asas pedagogi tidak diterapkan sekali di
dalam perisian tersebut dan juga perisian mestilah bersifat interaktif untuk menimbulkan rasa
minat pengguna .
  Perisian yang ingin dibangunkan memerlukan kemahiran yang tinggi untuk memastikan
perisian yang dibina mempunyai nilai tinggi. Setiap individu yang ingin membangunkan perisian
mestilah berkemahiran dengan pelbagai perisian seperti perisian  Autoware, Macromedia Flash,
Adobe Photoshop, Swishmax  dan  Sound Forge.  Kelemahan dalam salah satu daripada perisian
tersebut akan menyebabkan perisian PPBK yang ingin dihasilkan tidak mencapai tahap kualiti
yang sepatutnya. 
  Pembinaan perisian yang bermutu tinggi  memerlukan perancangan dan persediaan yang
rapi. Oleh yang demikian, untuk mendapatkan  perisian PPBK yang bermutu memerlukan masa
yang agak panjang. Selain itu, untuk menghasilkan grafik yang menarik serta bersesuaian dengan
perisian pengajaran memerlukan masa yang agak lama untuk dihasilkan.
  Pembangunan perisian yang dibina perlu dinilai dan uji untuk mengesan akan
keberkesanannya. Oleh sebab masa yang tidak  mencukupi, perisian yang dibina tidak dapat
dinilai kepada kumpulan sasaran sebenar. Perisian yang siap dibina hanya dinilai oleh 10 orang
pelajar dikalangan guru PKPG UTM dan penilaian secara pemerhatian yang berulang kali.


Alessi, S.M &
Pub.
Hasimah dan Muhamad Rafie. (1994). Pengajaran Bantuan Komputer (CAI) Multimedia
Interaktif untuk Pengajian Literasi Komputer. Educational Computing In
Jamalludin Harun, Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir. (2001).  Pembangunan Perisian
Multimedia : Satu Pendekatan Sistematik. Kuala Lumpur : Venton Publishing.
Mokhtar Ahmad. (1999). Teman teknologi maklumat anda : Perisian. Selangor. 
Norhashim, Mazenah & Rose Alinda. (1996).  Pengajaran Bantuan Komputer.  Kuala Lumpur,
Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Teknologi Malaysia.
Pusat Perkembangan Kurikulum. (199belajaran secara Konstruktivisme. K
Kem
Roblyer, M.D. & Edwards, Jack. (1997). Integrating Educational Technology in Teaching. Ohio:
Prentice Hall.
Sharifah Md.Nor. (2000).  Keberkesanan Sekolah : Satu perspektif sosiologi. Univerisiti Putra
Malaysia.
Yusup Hashim. (1998). Teknologi Pengajaran. Shah Alam: Fajar Bakti.
Zakaria Kasa, Aida Suraya Yunus. (2001).  Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan.  Universiti
Putra Malaysia.